Producenci

Sklep Nowa Kuchnia

ul. Elizy Orzeszkowej 30 lok.2

19-300 Ełk

E-mail: poczta@sklepnowakuchnia.pl

kom.: 534 - 534 - 690

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEPNOWAKUCHNIA.PL

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepnowakuchnia.pl prowadzony jest przez firmę mKWADRAT obsługa przedsięwzięć i nieruchomości Wojciech Ogonowski, ul. Elizy Orzeszkowej 32/2, 19-300 Ełk, tel.: 87 610 85 00, email: biuro@kupuje.net, NIP: 848-163-13-84, REGON: 280402945)

 2. Wypełnienie Formularza rejestracji (dostępnego w Sklepie Internetowym, umożliwiającego utworzenie Konta) jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 3. Kupujący obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklepnowakuchnia.pl

 3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 10 do 15 dni roboczych. (Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do niedzieli z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.)

 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, co jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji, oraz powoduje związanie Klienta z jego Zamówieniem. Fakt otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji jest potwierdzany poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta.

 5. Z momentem otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą.

 6. Każdorazowo fakt zawarcia Umowy Sprzedaży potwierdzany będzie dowodem zakupu.

 7. Ceny oraz opisy produktów i informacje o nich stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła).

 2. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy - zwykły przelew
  Bank Zachodni BZWBK

  Numer rachunku:
  75 1090 2792 0000 0001 3258 8615


  Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynikającej z Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od jej zawarcia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów: przesyłka kurierska, odbiór w siedzibie firmy.

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

 3. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Termin dostawy do Klienta wynosi do 21 dni roboczych i należy go liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. Czas ten może nieznacznie się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sprzedawcy (m.in.: zwiększona ilość zamówień, opóźnienia kurierskie)

 5. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. REKLAMACJE

 1. Zakres i podstawę odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną są określone w Ustawie o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz w zmianach Kodeksu Cywilnego z dn. 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

 2. Zawiadomienie o niezgodności z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania składać można na adres mail: biuro@kupuje.net, lub drogą pisemną na adres: mKADRAT Wojciech Ogonowski, ul. E. Orzeszkowej 32/2, 19-300 Ełk, podając w opisie reklamacji zdjęcie reklamowanego przedmiotu i jak najwięcej informacji dotyczących niezgodności.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, na podany przez Klienta adres.

 4. Gdy jest to niezbędne do oceny niezgodności Towaru z Umową należy go dostarczyć na adres Sprzedawcy.

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu meble, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

 3. Termin w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia jej zawarcia do dnia dokonania przelewu na kwotę określoną w umowie.

 4. W razie odstąpienia do umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.


§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy są zgodnie z prawem polskim i zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania i w żaden sposób nie będą miały wpływu na złożone już zamówienia, zawarte umowy lub wykonane umowy sprzedaży.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 4. Ewentualne spory powstałe między Sprzedawcą a Klientem podlegają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 24.11.2014 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl